Sportbeleid

Sport en bewegen zijn zeer geschikt om als middel te worden ingezet op een breed maatschappelijk terrein. Tegen de achtergrond van het nieuwe welzijn neemt sport een steeds prominentere rol in, met name als preventief middel. Een verdere integratie van het sportbeleid als onderdeel van een breder welzijnsbeleid vormt hier het logische gevolg van. Tegelijkertijd zijn er de meer ‘traditionele’ sportwaarden (o.a. het rijke verenigingsleven) die ontegenzeggelijk van grote maatschappelijke waarde blijven. Ook in accommodatie technisch opzicht is een verdere integratie van de sportaccommodatie als een bijzondere vorm van maatschappelijke voorziening merkbaar. Sport vormt niet langer een ‘vrijblijvend’ lokaal beleidsterrein, noch in programmatisch opzicht, noch in accommodatie technisch opzicht.

Sportmaatwerk beschikt over ruime ervaring in het opstellen van integrale sport- en accommodatienota’s. Sportnota’s waarin een goede balans wordt gevonden tussen de instrumentele en de meer ‘traditionele’ waarde van sport. Accommodatienota’s waarin een goede match wordt gevonden tussen een veranderende vraag en een integraal aanbod aan maatschappelijke voorzieningen. Een intensief participatietraject met maatschappelijke partners voor draagvlak en (lokaal) maatwerk vormt hierbij altijd het vertrekpunt.