Tarieven & Subsidies

Tarieven en subsidies vormen het meest directe financiƫle sturingsinstrument voor het lokale sport- en welzijnsbeleid. De tarieven dienen niet drempelverhogend te werken voor de toegang tot maatschappelijke voorzieningen. Het subsidiemiddel dient te leiden tot een grotere sportparticipatie en een actieve levensstijl.

De ontwikkeling van sportaccommodaties heeft, evenals de kosten, een enorme vlucht genomen. Hoe verhoudt dit zich tot de tariefstelling? Het sportbeleid heeft zich in de volle maatschappelijke breedte ontwikkelt. Hoe is dit door vertaald naar het subsidiebeleid? Het hedendaagse sport- en accommodatiebeleid stelt nadere vereisten aan de grondslag, transparantie, doelmatigheid en doeltreffendheid van tarieven en subsidies. Welk deel van de kosten voor de sportinfrastructuur wordt afgewenteld op de gebruikers? In welke mate is er sprake van indirecte subsidies? Hoe sterk is de relatie tussen beleidsdoelstellingen en subsidieverstrekking?

Sportmaatwerk beschikt over ruime ervaring in het ontwikkelen van transparante tarieven- en subsidiestelsels voor de lokale sport. Kostprijs georiƫnteerde of gerelateerde tarievenstelsels op basis van een grondslag die tegemoet komt aan principes van solidariteit, rechtvaardigheid en eenvoud. Subsidiestelsels waarin op transparante en output gerichte wijze een relatie wordt gelegd tussen beleid en subsidieverstrekking.